นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจิตอาสาดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรอาสาและอาสาสมัคร ธนาคารจิตอาสาให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. นิยาม

 • ท่าน

  หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารจิตอาสาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สมาชิกเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

 • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ประมวลผล

  หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. รายละเอียดทั่วไป

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารจิตอาสาได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจิตอาสารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “เท่าที่จำเป็น” สำหรับการให้บริการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรอาสาและจิตอาสา โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจิตอาสามีช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้

 • การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.JitArsaBank.com
 • โทรศัพท์
 • อีเมล
 • Facebook Login
 • Google Login

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ธนาคารจิตอาสาจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “เท่าที่จำเป็น” สำหรับการให้บริการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรอาสาและอาสาสมัคร

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อใช้ในการทำงานของเว็บไซต์ เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

หากธนาคารจิตอาสาทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวมเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ธนาคารจิตอาสจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

หากธนาคารจิตอาสาไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า ธนาคารจิตอาสาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดั่งกล่าว โดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ ธนาคารจิตอาสาจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหากธนาคารจิตอาสาไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

6. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจิตอาสาจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารจิตอาสาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย
 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจิตอาสาจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อปรับปรุงบริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 • เพื่อการบริหารจัดการภายในธนาคารจิตอาสา
 • เพื่อการดำเนินกิจกรรมอาสาโดยองค์กรอาสาที่เป็นสมาชิกระบบฝากเวลา และกิจกรรมของธนาคารจิตอาสา
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจิตอาสาอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ เพื่อกิจกรรมต่อไปนี้

 • การบริหารจัดการภายในธนาคารจิตอาสา

  ธนาคารจิตอาสาอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการใช้ภายในธนาคารจิตอาสาเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของธนาคารจิตอาสา ธนาคารจิตอาสาอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น

 • ภาคีของธนาคารจิตอาสาและหรือองค์กรอาสา

  ธนาคารจิตอาสาอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับภาคีและ/หรือองค์กรอาสาเพื่อติดต่อและประสานงานในการจัดกิจกรรม อบรมหรือการให้บริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม อบรมหรือการให้บริการ

 • ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  ธนาคารจิตอาสาจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกของเว็บไซต์หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับธนาคารจิตอาสาหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ ธนาคารจิตอาสาจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

9.1. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right to access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารจิตอาสาและขอให้ธนาคารจิตอาสาทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้ธนาคารจิตอาสาเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารจิตอาสาได้เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

9.2. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification)

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

9.3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure/destruction)

ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าธนาคารจิตอาสาหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing)

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ธนาคารจิตอาสาทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารจิตอาสาได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ธนาคารจิตอาสาเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
 • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ธนาคารจิตอาสากำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9.5. สิทธิในการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object)

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือระงับไม่ให้ธนาคารจิตอาสาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

9.6. สิทธิในการขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent)

หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่ธนาคารจิตอาสาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยธนาคารจิตอาสา

9.7. สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธนาคารจิตอาสา ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ทั่วไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำงานได้อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ธนาคารจิตอาสาส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.8. สิทธิในการร้องเรียน (right to lodge a complaint)

ในกรณีที่ท่านพบว่าธนาคารจิตอาสามิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว ธนาคารจิตอาสาขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังธนาคารจิตอาสา เพื่อให้ธนาคารจิตอาสาได้มีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านในโอกาสแรก โดยท่านสามารถติดต่อธนาคารจิตอาสาได้ตามรายละเอียดด้านล่างของนโยบายนี้

10. การประชาสัมพันธ์

ธนาคารจิตอาสาอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกิจกรรมอาสาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากธนาคารจิตอาสาผ่านทางอีเมลอีกต่อไป ท่านสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของธนาคารจิตอาสาได้

11. เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารจิตอาสาใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงกิจกรรมอาสา กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตามการใช้งานของท่าน ธนาคารจิตอาสาใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสา หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสาได้

12. การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจิตอาสาจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ธนาคารจิตอาสาจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น ธนาคารจิตอาสาจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน ธนาคารจิตอาสาจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ธนาคารจิตอาสาอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.JitArsaBank.com โดยมีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่

15. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอกิจกรรมอาสาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับสมาชิกเว็บไซต์และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทั่วไป หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคารจิตอาสา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ขอให้ท่านศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบรายละเอียดก่อนการเช้าใช้งาน ซึ่งธนาคารจิตอาสาไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ หรือบริการของบุคคลที่สาม

16. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อธนาคารจิตอาสาหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารจิตอาสาได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจิตอาสา

บ้านเลขที่ 2/16, Ari 5 พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล [email protected]

เว็บไซต์ https://www.jitarsabank.com

หมายเลขโทรศัพท์ 020779351

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทีม DPO

บ้านเลขที่ 2/16, Ari 5 พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 020779351


Policy update (02-06-2022)