• หน้าแรก
 • ใช้บริการธนาคารจิตอาสา
 • ดูภารกิจจิตอาสา
 • เติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้(จิตอาสา) (ก.ย.)
 • เติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้(จิตอาสา) (ก.ย.)

  องค์กร : สมาคมสายใยครอบครัว

  ในโครงการ :

  สถานที่ : บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว

  จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

  ช่วงวันทำงาน

  ตั้งแต่ 16 กันยายน 60
  ถึง 16 กันยายน 60
  เวลา : 07:00 น. - 16:00 น.
  ทุกวัน (ไป-กลับ)

  รายละเอียดงานอาสา

  ในการก่อตั้งสถานที่เพื่อพัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชนี้ มีแนวความคิดสำคัญคือ การที่ผู้ป่วยจะอยู่อย่างสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน ไม่ใช่ในลักษณะที่ถูกปกปิดกั้นต่างหากจากชุมชน สถานที่นี้จึงควรเป็นที่ที่สมาชิกอื่นๆ ในชุมชนจะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยจะได้ฝึกและปฏิบัติจริงในการทำภารกิจชีวิตตามวัยของตน คือผู้ทีี่อยู่ในวัยเรียนก็ได้เรียน ผู้อยู่ในวัยทำงานก็ได้ทำงาน เป็นต้น การทำเกษตร ทำสวน สมุนไพรก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้มีงานทำ รวมทั้งการเปิดรับการมีส่วนร่วมจากสังคมเพิ่มเติมต่อไป

  รายละเอียดของงานอาสา

  ทำใจให้กว้าง ทำกายให้พร้อม เปิดใจในการรับรู้ เรียนรู้ ยอมรับ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการฟื้นฟูสมาชิกบ้านสวนฯ ในการฟื้นคืนสู่สังคม

  ประโยชน์สำหรับอาสา

  1.เติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้ ( จิตอาสา )

  2.เพื่อสำรวจตนเองและทำความเข้าใจตนเอง เพื่อการยอมรับตนเอง

  3.ผ่อนคลาย และเติมเต็มคุณค่าในตนเอง ด้วยศิลปะจากจินตนาการของการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์

  4.เติมเต็มซึ่งกันและกัน ด้วยการแบ่งปันจากการเป็นผู้รับฟัง และเป็นผู้เล่าเพื่อเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

  5.เพื่อให้จิตอาสาได้เติมพลังชีวิต และเรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติร่วมกับผู้ป่วยจิตเวช

  ประโยชน์สำหรับบ้านสวนฯ

  เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช ณ บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว ได้มีส่วนในการเพิ่มทักษะการปรับตัว และการเข้าสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับจิตอาสา (โดยจิตอาสาจะมีส่วนร่วมในการแนะนำและเกื้อกูลกันในฐานต่างๆ ร่วมกับสมาชิกบ้านสวนฯ)

  กำหนดการ

  7.00 น. ออกเดินทาง / รถออกจากสายใยครอบครัว / ตึกกายภาพ รพ.ศรีธํญญา

  9.00-9.30 น. ลงทะเบียน

  9.30-10.00 น. กิจกรรม ทักทาย - สวัสดี

  10.00-12.00 น. กิจกรรมฐานเรียนรู้ เติมพลังรัก ให้ครอบครัว

  - เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับ เป็นผู้ให้

  ฐาน 1 เรียนรู้เทคนิคและทำความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพจิต

  ฐาน 2 กตัญญูกตเวทิตา / ด้วยการทำสปาเท้า

  ฐาน 3 อาหารอร่อยด้วยฝีมือเรา หรือ ย้อมใจ-ย้อมผ้าบาติค

  12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน “อาหารสุขภาพ-สไตล์บ้านสวนฯ”

  13.00-13.30 น. กิจกรรมผ่อนคลายกับดนตรี

  * ผ่อนพัก ตระหนักรู้

  * ศิลปะและดนตรีภาวนา

  13.30-14.30 น. กิจกรรมบอกรัก - *เข้าใจและรู้จักตนเอง

  14.30-15.30 น. เรียนรู้แบ่งปัน-กสิกรรมธรรมชาติโดยสมาชิกบ้านสวนฯ

  *ปลูกต้นไม้ประจำตัว ….ที่โคก หนอง นา

  *สนับสนุนผลิตผล จากฝีมือสมาชิกบ้านสวนฯ

  15.30-16.00 น. รับประทานอาหารว่าง

  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  ตัวอย่างกิจกรรม ในYou Tube

  ตัวอย่างกิจกรรม

  ตัวอย่างกิจกรรม ใน You Tube

  ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

  ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

  ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

  ประเภทงานอาสา

  สิ่งแวดล้อมและการเกษตร, การศึกษาและฝึกอบรม

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท รวมค่าพาหนะเดินทางรถตู้

  กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยันก่อนการเดินทาง  5 วัน

  บัญชี ศริฎา กัลยาณชาติเพื่อโครงการสายใยบุญ

  ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 136-251576-3

  และส่งส่งสลิปมายัง

  idline:sabaijai555 หรือ email:sabaijaisaiyai@gmail.com

  รับสมัครภายใน

  12 กันยายน 60

  รายละเอียดการเดินทาง

  เดินทางโดยรถตู้ พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

  7.00 น. ออกเดินทาง/ รถออกจากสายใยครอบครัว / ตึกกายภาพ รพ.ศรีธัญญาแผนที่

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  พี่เอื้อง 081 627 7341 (ในเวลาราชการ)

  ปิดรับสมัครแล้ว

  พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ