ข้อความขอบคุณจากองค์กร

ขอบคุณอาสาทุกท่านที่ตั้งใจร่วมเรียนรู้ด้วยกันตลอด 3 วันอย่างใสซื่อนะครับ สามวันที่ผ่านมาเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการฝึกตนผ่านงานอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วย เราให้ได้แค่แผนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเดินทาง เมื่อมีแผนที่แล้วแต่ไม่เริ่มออกเดินก็เหมือนว่าจะรู้แต่ไปไม่ถึง ก้าวแรกที่ผู้อบรมทุกคนจะต้องก้าวข้ามด้วยตนเองก็คือความกังวลหรือความกลัวที่จะออกไปเผชิญกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นระหว่างทาง หากไว้วางใจ iseeu เราขอสัญญาว่าเราจะพยายามตั้งใจเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่กล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเมตตาต่อกันตลอดไป ขอให้ดวงจิตที่เปี่ยมเมตตาของทุกคนจงนำพาให้ทุกคนออกเดินทางไปตามเส้นทางของตนเองจนได้พบคำตอบที่ต้องการในที่สุด หากมีสิ่งใดที่กลุ่มงาน iseeu พลาดพลั้งล่วงเกินไประหว่างการอบรม ไม่ว่าจะทางกาย ทางวาจา ทางใจ ก็ขออย่าได้ถือโทษ และขออโหสิกรรมกับความรู้ไม่เท่าทันใจด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยครับ

I SEE U รุ่นที่ 5

องค์กร : I see u

ในโครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ โรงพยาบาล ชุมชน ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

สถานที่ : สวนธรรมศรีปทุม

จังหวัด : ปทุมธานี

ช่วงวันทำงาน

ตั้งแต่ 31 มีนาคม 60 เวลา : 08:30 น.
ถึง 2 เมษายน 60 เวลา : 15:30 น.
ค้างคืน

รายละเอียดงานอาสา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม :

1.สมัครล่วงหน้า และสามารถอยู่ร่วมอบรมได้ตลอด 3 วัน 2 คืน

2.สนใจในมิติทางด้านจิตใจ

3.ไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาก่อน

4.ไม่จำกัดอายุ เพศ และศาสนา

5.ไม่เคยผ่านการอบรมกับ I SEE U มาก่อน

…………………………………………………

จุดประสงค์:

1.เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติและจิตอาสา ได้ร่วมกันเรียนรู้และเข้าใจชีวิตของตนเอง ผ่านประสบการณ์ตรงระหว่างการทำหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

2.เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเจริญสติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต

3.เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมในเรื่องการเจ็บป่วย การดูแลรักษาและความตาย

4.เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมให้บุคคลากรทุกฝ่ายได้มีโอกาสทำหน้าที่ของแต่ฝ่ายอย่างบูรณาการ

5.เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างเสริมบารมีผ่านการทำงานเพื่อสังคม

.....................................................................................

เนื่องจากงานอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเป็นงานอาสาที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกนึกคิดที่เปราะบางของผู้ป่วยและญาติ ทีมงานจึงขออนุญาตพิจารณาคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม

เมื่ออาสาทำการสมัครผ่านทางเว้ปไซด์ธนาคารจิตอาสาเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าLink นี้ https://goo.gl/forms/w0yYYj5BxxhBx6xE2

เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวอีกครั้ง พร้อมตอบคำถามเพื่อใช้ในพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ผู้สมัครจะได้รับคำตอบรับจากทีมงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ทาง Line ที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่าน​ link

เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว ผู้สมัครต้องโอนเงินมัดจำเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมกับเราเป็นจำนวน 1000 บาท เงินมัดจำนี้ผู้สมัครจะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อผู้สมัครอยู่ร่วมอบรมตั้งแต่ต้นจนจบ

กำหนดการ:

วันที่ 31 มี.ค. 2560

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 10.15 ทำความรู้จักกันเบื้องต้น บอกเล่าเป้าหมายของโครงการ

10.15 - 10.30 พัก

10.30 - 12.00 อยุ๋อย่างไรให้สบาย ตายอย่างไรให้สงบ

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้

13.00 - 13.30 ผ่อนพักตระหนักรู้

13.30 - 15.00บทเรียน การก้าวผ่านความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โดย พอจ. ครรชิจ อกิญจโน

15.00 - 15.15 พัก

15.15 - 17.00 สื่อสารด้วยใจ

17.00 - 18.30 รับประทานอาหารเย็น

18.30 - 19.00 ทำวัตรเย็น

19.00 - 21.00เกมไพ่ไขชีวิต

วันที่ 1 เม.ย. 2560

06.00 - 07.00 โยคะภาวนา

07.00 - 08.00 รับประทานอาหารเช้า

08.00 - 08.30 เช็คอิน

08.30 - 10.00 เรียนรู้สติปัฏฐาน ๔ กับการเจริญสติตามแนวทางหลวงพ่อเทียน

โดยพอจ.ครรชิต อกิญจโน

10.00 - 10.15 พัก

10.15 - 11.30 ฝึกทักษะการฟังผู้ป่วยด้วยใจ

11.30 - 12.30 รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 13.00 ผ่อนพักตระหนักรู้

13.00 - 15.00 Body Scan

15.00 - 15.15 พัก

15.15 - 17.00 ฟังประสบการณ์และทักษะในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

17.00 - 18.30 รับประทานอาหารเย็น

18.30 - 19.00 ทำวัตรเย็น

19.00 - 21.00 เรียนรู้การจากพราก

วันที่ 2 เม.ย. 2560

06.00 - 07.00 โยคะภาวนา

07.00 - 08.00 รับประทานอาหารเช้า

08.00 - 08.30 เช็คอิน

08.30 - 10.00 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในภาวะใกล้ตาย

และการประคับประครองอาการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย

10.00 - 10.15 พัก

10.15 - 11.30ฝึกทักษะการเยีี่ยมผู้ป่วยผ่านบทบาทสมมุติ

11.30 - 12.30 รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 13.00 ผ่อนพักตระหนักรู้

13.00 - 15.00 ถอดบทเรียนและสรุปการเรียนรู้ของทั้ง ๓ วัน

15.00 - 15.15 ถ่ายรูปร่วมกันก่อนแยกย้ายเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:

รูปแบบกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

....................................................................................

เมื่อผ่านการอบรมแล้วอาสาสมัครจะได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยจริง ตามกำหนดการที่จะจัดให้มีขึ้นทุกเดือนตลอดทั้งปี

ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ผูู้สมัครทุกคนจำเป็นต้องมี line account เพื่อใช้ในการสื่อสารทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มตลอด

ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

ประเภทงานอาสา

ศาสนาและปฏิบัติธรรม, ผู้สูงอายุและครอบครัว, สุขภาพและสาธารณสุข

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่มี

รับสมัครภายใน

17 มีนาคม 60

รายละเอียดการเดินทาง

การเดินทางไปสวนธรรมศรีปทุม

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบหลังจากได้รับการตอบรับแล้ว

สำหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตนเองทีมงานจะประสานงานทำ Car Pool ให้ภายในกลุ่มผู้อบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

คุณเปิ้ล ID Line: ple_kanjana

Tel. 089-9853600

ปิดรับสมัครแล้ว

พูดคุยกันก่อนได้ที่นี่นะครับ

Peace Saran หลังจากสมัครและร่วมกิจกรรม I SEE U ครั้งที่ 5 ทำให้ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกับเพื่อนๆหลากหลายสาขาอาชีพที่มีใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันด้านจิตอาสาและต้องการพัฒนาตนเอง อีกทั้งเนื้อหาความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และการนำไปใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมครับ 12 เม.ย. 2560, 06:47:06 น.
นุจรินทร์ สงครามสอาด เหตุผลหลักคือสนใจเรื่องการตายดี ทำให้สมัครร่วมกิจกรรมกับ ISEEU รุ่น 5 ที่จบไปแล้วนั้น ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทั้งผู้เข้าร่วมและทีมงานก็ดี การได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ บางกิจกรรมซึ่งได้เคยเรียนรู้ไปแล้วนั้น แต่สถานที่ เวลา ผู้คน และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้ผลที่ออกมาก็ไม่เหมือนเดิมเช่นกัน ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่สรรค์สร้างโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกต่อ ๆ ไป หลากหลายที่มา แต่ใจพวกเรามีเป้าประสงค์เดียวกัน ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านค่ะ...ต้อย 7 เม.ย. 2560, 14:23:05 น.
poedpit ได้เข้ารับการอบรมกับiseeu 5ในครั้งนี้ได้รับความรู้มากมาย ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้เข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น เรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้น ทำให้รู้ว่าเมื่อเราต้องดูแลผู้ป่วยเราควรทำเช่นไร. ถ้าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเองเราควรต้องทำเช่นไร เป็นต้น เป็นการอบรมที่ดีมาก. ยังประโยชน์ให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่ป่วยค่ะ นุ้ย iseeu 5 5 เม.ย. 2560, 16:05:22 น.
Aye Ajchalee ตอนที่เข้ามาหางานอาสาทำ เห็นโครงการนี้แล้วสนใจมาก คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับตัวเองไม่มากก็น้อย ปกติจะเลือกกิจกรรมประเภทใช้แรงงาน หรืองานฝีมือง่ายๆ เพราะไม่ชอบงานที่ต้องแชร์ประสบการณ์ หรือต้องพุดคุยอะไรมากๆ ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกที่เข้ามา พอเข้ามาแล้ว รู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรของทุกคน รวมถึงทีมงาน ต่างที่มาแต่ใจเดียว การเรียนรู้จากการแชร์ประสบการณ์มันหาจากตำราไม่ได้จริงๆ ต่างคนต่างเป็นครูซึ่งกันและกัน หลังจากจบคอร์สก็ได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตจึงได้รู้ว่าการใช้ใจดูแล มันเยียวยาคนป่วยได้จริงๆ ตลอดที่ทำกิจกรรมทีมงานถึงได้พยายามบอกเสมอว่าให้ใช้ใจในการรับรู้ ขอบคุณ i see u จากใจจริงๆค่ะ #เอ๋ i see u 5 ❤ 5 เม.ย. 2560, 13:43:32 น.
No.23 เป็นโครงการที่ดีที่สุด ที่เคยเข้าร่วมผ่านทางธนาคารจิตอาสา(ไม่ได้หมายความว่าโครงการอื่นๆไม่ดีนะครับ) อะไรจะดีไปกว่าการได้พบเจอกัลยาณมิตรมากมาย ตัวตนเบาจาง ลมหายใจที่ละเอียดลึก ได้ฟังเสียงข้างใน มอง มองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้แต่ทำไมเราไม่เคยเห็น/รู้จักเขาเลย โครงการนี้ทำให้หัวใจผมพองโต อิ่มและรู้ว่า ยิ้มจากหัวใจ มันเป็นอย่างไร และที่สำคัญมันทำให้ ชีวิตสวยงาม 5 เม.ย. 2560, 09:37:51 น.
Pongpiphat เหตุผลที่ตัดสินใจไปกิจกรรมนี้เพราะว่าอยากพัฒนาตัวเอง และอยากเริ่มทำจิตอาสาดู (ครั้งแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ เมื่อก่อนได้แต่คิด) ขอขอบคุณทีมงานและพระอาจารย์ครรชิตที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน ได้รับฟังคนอื่นอย่างจริงใจ และพร้อมที่จะให้กำลังใจคนอื่น และได้แนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสติอยู่ทุกขณะจิต ฝึกฟังเสียงของใจ ว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้ต้องการอะไร มีโอกาศผมจะไปช่วยงาน I SEE U ครับ โอม iseeu 5 ❤ 5 เม.ย. 2560, 09:19:13 น.
Kaimook ขอขอบคุณ I SEE U มากๆ นะคะที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมอบรมดีๆ แบบนี้ เป็น 2 คืน 3 วันทึ่คุ้มค่ามากคะ ได้มองเห็นตัวเองมากขึ้น กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวที่มีอยู่ในใจ ได้เรียนรู้การเปิดใจ การรับฟังผู้อื่นด้วยหัวใจ หลังจากนี้ไปจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ฝึกฝนตนเอง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อผู้ป่วยตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ รัก I SEE U ค่ะ ♡ ไข่มุก iseeu5 5 เม.ย. 2560, 08:21:44 น.
NOON Yimyimjah เวลา 3 วัน ผ่านไปไวมากค่ะ สำหรับการอบรม กับ iseeu ครั้งนี้ ทุกๆๆกิจกรรม สนุกและได้สอนตัวเรา และข้อคิดที่จะมาปรับใช้กับตัวเรามากมาย เราตั้งใจว่าจะไปรู้ว่าไปเยียวยาผู้อื่นอย่างไร?? แต่กลับได้เยียวยาตัวเองซะงั้นซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะ การเยียวยาตัวเองให้พร้อมจนสามารถไปเยียวยาผู้อื่น การมีสติระลึกรู้ง่ายๆ แถมได้เรียนรู้ผ่านมุมมองผู้อบรมท่านอื่นๆ ง่ายๆซื่อๆเข้าใจได้ แค่เปิดใจ ขอบคุณครูทุกท่านๆ ขอบคุณทีมงาน เพื่อนร่วมอบรมที่สละเวลามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กันค่ะ แล้วเจอกันอีกค่ะ noon iseeu5 3 เม.ย. 2560, 13:05:10 น.
I see u เราพบว่าขณะมีผู้สมัครหลายท่านหลังจากลงชื่อสมัครแล้วไม่ได้เข้าไปที่ link https://goo.gl/forms/w0yYYj5BxxhBx6xE2 เพื่อกรอกใบสมัครและตอบคำถามส่งตามมาให้เราพิจารณา ทางทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูง หากผู้ที่ไม่ได้ส่งข้อมูลและคำตอบตามมาให้จะไม่ได้รับการพิจารณานะครับ 19 ก.พ. 2560, 15:53:23 น.
I see u ขอบคุณ Patti ที่ให้ความสนใจครับ กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยในกรุงเทพส่วนใหญ่จะจัดวันธรรมดา หากเป็นการเยี่ยมต่างจังหวัดรอบๆกรุงเทพก็มักจะจัดวัดหยุดสุดสัปดาห์ครับ เราเชื่อว่าอาสาทุกคนที่สมัครเข้ามาอบรม มีจิตใจเกื้อกูลพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงอยู่แล้ว เราจึงไม่ได้วางเป้าหมายกำหนดว่าอาสาทุกคนจะต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยกับเรากี่ครั้งหลังผ่านการอบรมครับ เราอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติจัดสรรครับ ที่ผ่านมาเมื่ออาสาเกิดความสุข รู้สึกประทับใจกับประสบการณ์การเยี่ยมผู้ป่วย อาสาก็จะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสที่อำนวยให้ครับ 15 ก.พ. 2560, 20:20:22 น.
Patti กรณีที่ผ่านการอบรมแล้ว อาสาสมัครจะได้ไปเยี่ยมผู้ป่วย ตามกำหนดการทุกเดือนตลอดทั้งปี... ขอรบกวนสอบถามค่ะ ไปในวันจันทร์-ศุกร์ หรือ เสาร์-อาทิตย์คะ แล้วไปใน กทม. หรือ ตจว. คะ หากมีกำหนดการเยี่ยมแล้ว ไม่สะดวกติดธุระ สามารถเลื่อน หรือ ยกเลิกได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ 15 ก.พ. 2560, 00:16:53 น.
June หลังจากสัครสมาชิกกับธนาคารจิตอาสาแล้ว คลิก link ด้านล่างนี้ https://goo.gl/forms/w0yYYj5BxxhBx6xE2 เพื่อกรอกใบสมัคร และรอการพิจารณาตอบรับภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 นะคะ ขอบคุณค่ะ 11 ก.พ. 2560, 18:51:25 น.
I see u อาสาที่สมัครผ่านระบบธนาคารจิตอาสาแล้ว จำเป็นต้องกรอกข้อมูลและตอบคำถาม ผ่านhttps://goo.gl/forms/w0yYYj5BxxhBx6xE2 นี้เพื่อรอการพิจารณาตอบรับภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 นะครับ ขอบคุณมากครับ 10 ก.พ. 2560, 07:58:01 น.